ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη 67 και εκπροσωπείται νόμιμα
ΠΡΟΣ
Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ 21 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη
Στο Υπουργείο Υγείας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  
Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται  
Στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται
Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Δ2α./Γ.Π.12318/13-02-2018 ΚΥΑ, την οποία έχουμε ήδη προσβάλλει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, εκδώσατε την με αριθμ. πρωτ. 3051/05-07-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Προϊσταμένων Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης, Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προγραμμάτων και Χρηματοδότησης, Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήματος Πληροφορικής, Τμήματος Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ, και Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι θέσεις προϊσταμένων και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κατάληψη αυτών προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος καθορίστηκε με την ΚΥΑ Δ.ΥΓ6/Γ.Π.ΟΙΚ.104741/2003 (ΦΕΚ Β 1603) εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. του άρθρου 5 ν. 2161/1993 και ισχύει μέχρι και σήμερα (τροποποιηθείς μόνον ως προς τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων με την προσβληθείσα ανωτέρω ΚΥΑ) και ο οποίος έχει ισχύ νόμου. Στο σύνολο των ανωτέρω θέσεων Προϊσταμένων που προκηρύξατε προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό ως τυπικό προσόν αποκλειστικά τίτλος σπουδών εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε αντιδιαστολή με τις λοιπές θέσεις των τμημάτων που προβλέπεται διαζευκτικά η κατοχή τίτλου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως τυπικό προσόν.
Εκ του νόμου επομένως (Κανονισμού Λειτουργίας ΟΚΑΝΑ) τις σχετικές θέσεις μπορούν να καταλάβουν αποκλειστικά κάτοχοι τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, χωρίς της δυνατότητα διαζευκτικής επιλογής. Οποιαδήποτε δε απόφαση του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ που παραβιάζει τις σχετικές με ισχύ νόμου διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής είναι άκυρες κατ’ αρθ. 174 και 180 ΑΚ(ιδέτε πάγια νομολογία Αρείου Πάγου).
Περαιτέρω και προκειμένου να υποβοηθήσουμε την αποκατάσταση της νομιμότητας σας επισημαίνουμε ότι για το ζήτημα του προβαδίσματος των εκπαιδευτικών κατηγοριών σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017) αναφέρεται ότι όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπουν διαζευκτικά τη δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (π.χ. υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού), τότε δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Όταν, όμως, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, προβλέπεται δυνατότητα επιλογής σε θέση προϊσταμένου «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας, τότε ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών και οι υπάλληλοι της κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα μπορούν να συμμετέχουν στην κρίση μόνο αφού εξαντληθούν οι υποψήφιοι της προβαδίζουσας κατηγορίας, ακόμη και με τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλογής που ορίζονται στις διατάξεις του Υ.Κ..
Συναφώς με την υπ’ αριθμ. 2816/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναφορικά με το ζήτημα της δυνατότητας τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης υπαλλήλων ΤΕ υπό το πρίσμα της τότε ισχύουσας εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 241 ν. 3852/2010 που αναφερόταν σε σχετικό δικαίωμα μόνο των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ κρίθηκε ότι κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της δημόσιας διοίκησης καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του Υπαλληλικού Κώδικα και της προαναφεθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα (ήτοι προβλέπεται δυνατότητα να καταλάβει τη θέση υπάλληλος κατώτρερης εκπαιδευτικής κατηγορίας) και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.  
Προκύπτει επομένως τόσο ότι εξακολουθεί να μην ισχύει η ταύτιση των εκπαιδευτικών κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, όπως προφανώς τελείως εσφαλμένα εκλαμβάνετε, για τη δυνατότητα ανάληψης θέσης υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ από υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ,  όσο και ότι προκειμένου να προχωρήσετε σε πλήρωση θέσεων με υπαλλήλους εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ θα πρέπει να προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας είτε σχετικό διαζευκτικό μεταξύ των εκπαιδευτικών κατηγοριών δικαίωμα, είτε η σχετική δυνατότητα «ελλείψει υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ».
Σας υπενθυμίζουμε δε ότι ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 29επ. ν.4369/2016, και προβλέπει τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων ΠΕ και ΤΕ  διαζευκτικά, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μας, ούτε ευθέως, ούτε κατόπιν παραπομπής στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΟΚΑΝΑ ή απ’ άλλη διάταξη, αλλά ούτε και από ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας διέπουν.
Εξάλλου η συμπεριφορά σας αυτή θέτει και από την πλευρά σας σε απόλυτη αμφισβήτηση της αρχικής από 7-5-2018 προκήρυξης των θέσεων Προϊσταμένων, καθώς σε εκείνη αποκλείσατε εργαζομένους εκπαιδευτικής κατηγορίας ΤΕ, παρανόμως κατά τη λογικής της τωρινής πρακτική σας, με αποτέλεσμα να καθίστανται με τον τρόπο αυτό αίολες οι επιλογές και οι τοποθετήσεις που έχετε ήδη προβεί δυνάμει της πρώτης αυτής προκήρυξης.
Σας επισημαίνουμε, όμως, ότι η εφαρμογή του νόμου και τα εργασιακά δικαιώματα δεν είναι «παιχνίδι», ούτε και ο εργασιακός βίος και η ψυχολογία των μισθωτών του ΟΚΑΝΑ που επί σειρά ετών και επί σειρά εναλλασσόμενων διοικήσεων απασχολούμαστε σταθερά και στηρίζουμε τον Οργανισμό και τους θεραπευμένους του στο πλαίσιο του νόμου, αλλά και της ηθικής και επαγγελματικής ευσυνειδησίας που επανειλημμένως έχουμε αποδείξει.

Για τους λόγους αυτούς
Και επιφυλασσόμενοι για την εξωδικαστική και δικαστική άσκηση οιουδήποτε ατομικού και συλλογικού νομίμου δικαιώματος μας

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ
Διαμαρτυρόμαστε για την παραβίαση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ,
Σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την με αριθμ. 3051/5-7-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως αντίθετη στο νόμο
Σε περίπτωση που εμμένετε στην πρόσκληση αυτή σας καλούμε να επιδείξετε στους εργαζομένους οποιοδήποτε έγγραφο ή εγκύκλιο αρμοδίου Υπουργείου ή αρμόδιας αρχής, καθώς και απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου που να καταδεικνύει το επιτρεπτό της υπέρβασης του Εσωτερικού Κανονισμού του ΟΚΑΝΑ, καθώς και να καταστήσετε σαφές σε αυτήν την περίπτωση τι προτίθεστε να πράξετε για τις θέσεις που έχετε ήδη επιλέξει προϊσταμένους με την από 7-5-2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος αποκλείοντας του υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ    

Αθήνα 11 Ιουλίου 2018 
 Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Σχόλια