ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ έστειλε το παρακάτω έγγραφο στη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ με αφορμή την κίνηση των διαδικασιών για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Διευθυντών καθώς και της έκδοσης ΦΕΚ για τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων Τμημάτων, Μονάδας Κέντρου ή Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ.
 .............................................................................................................................................
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ
Στουρνάρη 67, Αθήνα
okanalaboursunion.blogspot.com
mail:silergokana@yahoo.gr
www.facebook.com/sillogosergazomenonokana


                                                                                                    Προς: Πρόεδρο ΟΚΑΝΑ,
                                                                                                                 κ. Καφετζόπουλο
                                                                                                          Κοιν.: Γεν. Διευθυντή
                                                                                                                              κ. Γκανά,
                                                                                                               Μέλη Δ.Σ. ΟΚΑΝΑ


                                                                                                          Αθήνα 9 Μαρτίου 2018


Θέμα: « Σχετικά με την αξιολόγηση των προϊσταμένων Τμημάτων, Μονάδας Κέντρου ή Υπηρεσίας»

Με αφορμή,
1.την έκδοση του ΦΕΚ 598/22.2.2018 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ.104741 (ΦΕΚ 1603/τ.Β΄/30.10.2003) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)» αναφορικά με κριτήρια επιλογής προϊσταμένων κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως ισχύει».

και 2. Το έγγραφο 2564/15.2.2018 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./24/43725/2017 με θέμα «Έγκριση για τη κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης τριών (3) θέσεων Διευθυντών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη, στον Οργανισμό Κατά Των Ναρκωτικών - ΟΚΑΝΑ (Υπουργείο Υγείας).

Σας καλούμε πρωτίστως, στην άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη ΟΛΩΝ των θέσεων των Διευθυντών που δεν έχουν πληρωθεί. Αμέσως μετά να προχωρήσετε στην άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη ΟΛΩΝ των θέσεων ευθύνης του Οργανισμού.

Οποιαδήποτε άλλη αποσπασματική ή ετεροχρονισμένη προκήρυξη των παραπάνω θέσεων θα αποτελεί προσπάθεια αλλοίωσης της αξιοκρατίας, και της απρόσκοπτης συμμετοχής των υποψηφίων στις προκηρύξεις των θέσεων Ευθύνης.

                                     ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ

Σχόλια