ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ προς τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ΟΚΑΝΑ

Σε συνέχεια των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων (ανώτερο όργανο του Συλλόγου) και αφού παρήλθαν δέκα ημέρες από την συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας χωρίς να βρεθεί λύση ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία και τον ΟΚΑΝΑ για το θέμα των εισφορών των συναδέλφων που εργάζονται στον Οργανισμό  με καθεστώς ΔΠΥ, ο Σύλλογος απέστειλε εξώδικο στη Διοίκηση του Οργανισμού.
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου έχει ξεκινήσει κύκλος συναντήσεων με τα κόμματα της αντιπολίτευσης με σκοπό την κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας για να ρυθμιστεί το θέμα που έχει προκύψει.
Ακολουθεί το εξώδικο.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ

Του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 67 και εκπροσωπείται νόμιμα 

ΠΡΟΣ

Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αβέρωφ 21 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κύριοι
Σε συνέχεια του από 15/10/2017 Δελτίου Τύπου του Συλλόγου μας αναφορικά με το ζήτημα της αποχώρησης-παραίτησης πλήθους ιατρών με δελτίο παροχής υπηρεσιών κρίνουμε επιβεβλημένο να σας επισημάνουμε με κάθε πρόσφορο μέσο και θεσμικό τρόπο την απόλυτη εναντίωση μας σε πράξεις ή παραλείψεις που θα οδηγήσουν στην απογύμνωση αρκετών μονάδων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ από υπεύθυνο ψυχίατρο ή ιατρό και στην μετακύλιση καθηκόντων και ευθυνών στους εργαζομένους των λοιπών ειδικοτήτων και ιδίως στους νοσηλευτές που στελεχώνουν τις μονάδες αυτές. 

Συγκεκριμένα σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 29 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας ΟΚΑΝΑ (ΥΑ Δ.ΥΓ6/Γ.Π.οικ.104741 ΦΕΚ Β 1603/2003) γίνεται σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων του ιατρικού προσωπικού σε σχέση με τις αρμοδιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού. Ειδικότερα στην παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται :

«Στις ειδικότερες αρμοδιότητες του επιστημονικού (και νοσηλευτικού) προσωπικού κάθε Μονάδος Υποκατάστασης περιλαμβάνονται:

α. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, όπως,
Ο καθορισμός της δοσολογίας της μεθαδόνης, βουπρενορφίνης ή άλλων υποκατάστατων και η τήρηση σχετικού συνταγολογίου για κάθε θεραπευόμενο.
Η διενέργεια των απαραίτητων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων στους θεραπευόμενους (και ο μέσω αυτών έλεγχος για τον ενδεχόμενο εντοπισμό μεταδοτικών νοσημάτων και η μέριμνα για την πρόληψη της εξάπλωσής τους), η ένταξή τους στο πρόγραμμα καθώς και η ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η αξιολόγηση της κατάστασης της σωματικής και ψυχικής υγείας των χρηστών πριν από την ένταξή τους στα προγράμματα της μονάδος, αλλά και μετά από αυτήν, έτσι ώστε το πρόγραμμα θεραπείας να προσαρμόζεται στις διαπιστούμενες ανάγκες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Δεοντολογίαςτης Μονάδος.

Η διαρκής μέριμνα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των θεραπευομένων κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, σε συνεργασία και με το δίκτυο υπηρεσιών υγείας της Πολιτείας, εφ` όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επιτυχή αποθεραπεία τους.

β. Η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, όπως:
Η τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των υποκατάστατων και η χορήγησή τους.
Η χορήγηση φαρμάκων σύμφωνα με τις εντολές των ιατρών.
Η παροχή πρώτων βοηθειών για επείγοντα περιστατικά στον χώρο της Μονάδος.
Η κάθε είδους υποστήριξη των ιατρών στο έργο τους.

γ. Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης…»
Περαιτέρω στο άρθρο 8 του ΠΔ 216/2001 ορίζεται ότι «Ο Νοσηλευτής οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή, στα πλαίσια και όρια των καθηκόντων του, σύμφωνα με τα δεδομένα της νοσηλευτικής επιστήμης και τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος…»

Συναφώς με το άρθρο 1 περ. 2.3.2 του ΠΔ 351/1989 αποσαφηνίζεται ότι χορήγηση φαρμάκων είναι επιτρεπόμενη μόνον ύστερα από γνωμάτευση ιατρού 

Τέλος στο επικαιροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων ΟΚΑΝΑ η διοίκηση του Οργανισμού ως αναγκαίο ελάχιστο προσωπικό απαιτεί ως υπεύθυνο μονάδος έναν τουλάχιστον ψυχίατρο, καθώς και ένα τουλάχιστον ιατρό παθολόγο, πέραν του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η σύμφωνη με το νόμο λειτουργία των μονάδων υποκατάστασης και η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής-θεραπείας και δη σε ανθρώπους/ασθενείς εξασθενημένους απαιτούν την πλήρη στελέχωση των μονάδων υποκατάστασης με το απαιτούμενο ιατρικό προσωπικό. Η δε πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια να απασχολείται ένας μόνον ψυχίατρος ή ιατρός παθολόγος στις μονάδες υποκατάστασης ελλείψει αφενός προσωπικού και μεγάλου αφετέρου αριθμού ασθενών-θεραπευομένων δεν συνεπάγεται ότι θα αποδεχθούμε περαιτέρω 
«εκπτώσεις», οι οποίες απαξιώνουν το έργο του ΟΚΑΝΑ, διακινδυνεύουν ζωές και θέτουν τους εργαζομένους του οργανισμού αντιμέτωπους με το νόμο, τη δεοντολογία και την ηθική τους. Επισημαίνουμε δε ότι ουδεμία άλλη ειδικότητα από αυτές που στελεχώνουν τις μονάδες υποκατάστασης (νοσηλευτές, ψυχολόγοι κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει το ιατρικό προσωπικό, καθώς πέραν των συνεπειών που μια τέτοια πρακτική μπορεί να επιφέρει στους ασθενείς, αποτελεί αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, πράξη ποινικά κολάσιμη. 

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε άμεσα να προβείτε σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να αποτρέψετε το παράνομο και ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τους ασθενείς γεγονός να λειτουργήσουν μονάδες χωρίς ένα τουλάχιστον σταθερά απασχολούμενο ιατρό.

Σας καλούμε να προστατέψετε πρωτίστως τους ασθενείς του ΟΚΑΝΑ και να μην εξωθήσετε τους νοσηλευτές (αλλά και λοιπές ειδικότητες) του οργανισμού σε παράνομες πράξεις που δεν αναλογούν στα εκ του νόμου καθορισμένα καθήκοντα τους αντιποιούμενοι την ιατρική ιδιότητα.

Σας καλούμε να απέχετε από ενέργειες που θα οδηγήσουν στην εξ αποστάσεως και δια του τηλεφώνου συνταγογράφηση.

Σας δηλώνουμε ότι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία σας που αποσκοπεί στην μέσα στα πλαίσια του νόμου εξυπηρέτηση των ασθενών του ΟΚΑΝΑ θα είμαστε αρωγοί. 


Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2017
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος


Σχόλια