Σχετικά με τη ορθή πρακτική στην εκτέλεση ιατρικών και νοσηλευτικών καθηκόντων και ενεργειών για την ομαλή λειτουργία Μονάδων απουσία ιατρού

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προχώρησε σε σειρά επαφών τόσο με τους νομικούς συμβούλους του Συλλόγου όσο και με τα θεσμικά όργανα των ιατρών και νοσηλευτών (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας), ώστε να διασφαλίσει ότι κανένας συνάδελφος δεν θα εκτεθεί σε κίνδυνο ή αμέλεια στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο αυτό για να διασφαλιστεί η ορθή πρακτική στην εκτέλεση ιατρικών και νοσηλευτικών καθηκόντων και ενεργειών με βάση τους κανόνες της επιστήμης και την τρέχουσα νομοθεσία, ώστε να μην προκύψουν τυχόν πειθαρχικά και νομικά θέματα εις βάρος εργαζόμενου και ακολουθώντας πιστά τα όσα αναφέρει το Δελτίο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών και τις οδηγίες της ΕΝΕ, το Δ.Σ. του Συλλόγου υπενθυμίζει στους συναδέλφους τα κάτωθι:

- Συστήνεται και πρέπει να γίνεται κανονικά η χορήγηση των φαρμάκων που δίνονται βάση των ιατρικών συνταγολογίων που έχουν συντάξει οι έως πρότινος ιατροί των Μονάδων.

- Δεν επιτρέπεται όμως να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση στις δοσολογίες των ασθενών, όπως και να χορηγηθούν νέα TH τα οποία απαιτούν νέα συνταγογράφηση από ιατρό και όχι από συνάδελφο άλλης ειδικότητας. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε κατάσταση που καθιστά τη χορήγηση επικίνδυνη θα πρέπει να παραπεμφθούν σε κοντινές Μονάδες προκειμένου να εξεταστούν αυτοπροσώπως (όπως επιβάλλεται) από ιατρό.

- Όσο αφορά σε ιατρικές και λοιπές βεβαιώσεις, που κανονικά θα υπέγραφαν οι Υπεύθυνοι Ιατροί των Μονάδων, κανένας συνάδελφος άλλης ειδικότητας δεν μπορεί να υπογράφει αντί του υπεύθυνου ιατρού. Το αδίκημα είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και είναι ποινικό. Για να διευκολυνθούν οι ασθενείς, το Δ.Σ. προτείνει τις βεβαιώσεις να τις δίνει η Διεύθυνση Εφαρμογής Προγραμμάτων.

Τόσο οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου όσο και η νομική υπηρεσία του ΙΣΑ και της ΕΝΕ είναι έτοιμοι να παρέμβουν σε οποιαδήποτε περίπτωση παρατηρηθεί πίεση προς εργαζόμενο/η να πράξει διαφορετικά από όσα περιγράφονται στις ανακοινώσεις των Συλλόγων.

Όλες οι διεκδικήσεις μας , ως εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ,  είχαν  στόχο τα δημόσια δωρεάν προγράμματα, την εξαφάνιση της λίστας αναμονής και τη διασφάλιση για τους θεραπευομενούς μας υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Ποτέ ως εργαζόμενοι δεν επιδιώξαμε, όπως έκαναν κατά καιρούς κάποιες Διοικήσεις του ΟΚΑΝΑ να παίξουμε πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των θεραπευόμενων. Δε θα επιτρέψουμε όμως σε καμία περίπτωση την έκθεση σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε των εργαζομένων είτε των θεραπευομένων λόγω της αδιαφορίας και των πολιτικών παιχνιδιών που παίζουν κάποιοι σε βάρος του ΟΚΑΝΑ.ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΚΑΝΑ


Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις των Επιστημονικά θεσμικών Οργάνων των ιατρών (ΙΣΑ) και νοσηλευτών (ΕΝΕ).«Σοβαρά προβλήματα κατά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στον ΟΚΑΝΑ»

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κατόπιν ενημέρωσής του από εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ, σχετικά με τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις Ιατρών του Οργανισμού, που εργάζονται με το καθεστώς Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, εξαιτίας της μη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών, σας επισημαίνει τα εξής:

Τo Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 εξεδόθη για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Νοσηλευτών. Ελλείψει έτερου, ειδικότερου και πιο σύγχρονου νομοθετήματος εφαρμόζεται ως το θεσμοθετημένο καθηκοντολόγιο τους, προσδιορίζοντας τα όρια εντός των οποίων αυτοί δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αυτός ο προσδιορισμός έχει διπλή σημασία. Αφενός προσδιορίζονται τα όρια εντός των οποίων η Διοίκηση ή ο εργοδότης δικαιούται να αναθέτει καθήκοντα στο Νοσηλευτή και αφετέρου προσδιορίζονται τα όρια της ευθύνης του.

Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του ΠΔ 351/89: «Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 2.3. Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος…2.3.2. Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς.

Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι ο Νοσηλευτής χορηγεί φάρμακα μόνο μετά από γνωμάτευση γιατρού. Για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των φαρμάκων και αποφυγής σφαλμάτων (που μπορεί να επιφέρουν σοβαρότατες συνέπειες και να επισύρουν ακόμη και ποινικές ευθύνες), αλλά και λόγω της καθιέρωσης της χρήσης σε όλη την ιεραρχική κλίμακα της Δημόσιας Διοίκησης του γραπτού λόγου, με τη μορφή Διοικητικών Εγγράφων (βλ. Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών- Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) για την επικοινωνία, συνάγεται ότι οι οδηγίες αυτές απαιτείται να είναι έγγραφες και να υπογράφονται από το γιατρό.

Σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, νοσηλευτικές πράξεις που δύνανται να πραγματοποιούνται σε απουσία ιατρού είναι αποκλειστικά και μόνο: «2.2.1. Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα.2.2.2. Εφαρμογή πρώτων βοηθειών» και σε καμία περίπτωση η χορήγηση φαρμάκων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι ο Νοσηλευτής προκειμένου να χορηγήσει ΝΟΜΙΜΩΣ τη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να έχει γνωμάτευση ιατρού- την ιατρική συνταγή που αφορά κάθε ασθενή. Είναι άλλωστε γεγονός ότι κατά την άσκηση της νοσηλευτικής φροντίδας συχνά απαιτείται η ιατρική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενή και η εκ νέου προσαρμογή της θεραπευτικής αγωγής.

Συμπερασματικά, η μη παρουσία ιατρού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών, τη συνέχιση της θεραπείας τους, τον κίνδυνο διακοπής της και απομάκρυνσής τους από το θεραπευτικό πρόγραμμα, ενώ επηρεάζει άμεσα την παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας και συχνά οι Νοσηλευτές αποτελούν τους δέκτες παραπόνων τόσο από την πλευρά των ασθενών, όσο και των συγγενών τους, χωρίς να έχουν καμία υπαιτιότητα.

Καλούμε επομένως τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ και τις ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων, να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η συνέχιση της θεραπείας μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης ομάδας ασθενών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα απεξάρτησης, καθώς τίθεται σοβαρό ζήτημα προστασίας της υγείας τους και διακυβεύεται η δυνατότητα συνέχισης του προγράμματος, η διακοπή του οποίου θα έχει αναμφίβολα δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή τους.

                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

       O Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 

  Δημήτριος Σκουτέλης                                                                   Αριστείδης ΔάγλαςΣτον αέρα κινδυνεύουν να μείνουν οι Μονάδες Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ μετά το κύμα παραιτήσεων των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των 38 γιατρών που εργάζονται στις Μονάδες Υποκατάστασης με δελτίο παροχής υπηρεσιών, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει κύμα παραιτήσεων των υπεύθυνων των Μονάδων.

Ειδικότερα το ΔΣ του ΙΣΑ, στo πλαίσιο της σημερινής του συνεδρίασης ενημερώθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ ότι ήδη πέντε γιατροί έχουν υποβάλλει τις παραιτήσεις τους γιατί αδυνατούν να καταβάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές που μέχρι την αλλαγή του νόμου κατέβαλλε ο ΟΚΑΝΑ.

Ήδη την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κάποιες Μονάδες του ΟΚΑΝΑ να μείνουν χωρίς ιατρό Σημειώνεται ότι οι γιατροί είναι υπεύθυνοι για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων που λαμβάνουν οι ασθενείς, για την τροποποίηση της δοσολογίας τους, την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών κ.τ.λ.

Καθιστούμε υπεύθυνη τη Διοίκηση του ΟΚΑΝΑ και ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα αποδεχτούμε εκπτώσεις ως προς την παροχή των απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών για τους 400 ασθενείς που εξυπηρετούνται από τις Μονάδες.

Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει τον εξαναγκασμό άλλων εργαζομένων, σε αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος που αποτελεί πράξη ποινικά κολάσιμη.  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                  ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σχόλια