Σχετικά με τις άδειες ασθένειας τέκνου(4440/2016 αρ.31)

Ο Σύλλογος Εργαζομένων  ΟΚΑΝΑ  ζήτησε με έγγραφό του προς τη Διοίκηση του Οργανισμού να ισχύσουν και στον ΟΚΑΝΑ, όσα προβλέπει το άρθρο 31  του νόμου 4440/2016 σχετικά με τις άδειες ασθένειας τέκνου. Παρακάτω παρατίθεται η εν λόγω διάταξη του προαναφερθέντος νόμου.

                                  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440  

Αρθρο 31. Άδεια ασθένειας τέκνων


1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

Σχόλια