ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΕΣΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΗ Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου Εργαζομένων θεωρεί υποχρέωση της να τοποθετηθεί στο ζήτημα που προέκυψε με τη μεταφορά ασθενούς από τη μονάδα του Ελπίς, μετά από παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή.
Η Θεραπευτική Ομάδα (ή Διεπιστημονική Ομάδα – κατά το νέο πλαίσιο) αποτελεί θεσμό για τη διασφάλιση της εφαρμογής της θεραπευτικής παρέμβασης στους θεραπευόμενους και της εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων.
Ο ρόλος της θεραπευτικής ομάδας είναι διαχρονικά αναγνωρισμένος στον Οργανισμό. Μάλιστα, η ίδια η Διοίκηση, μέσω της Διεύθυνσης Εφαρμογής Προγραμμάτων (αρ. πρωτ. 5607/14-05-2009), αναγνωρίζει στη θεραπευτική ομάδα τρεις βασικές λειτουργίες: α) θεραπευτική λειτουργία β) τήρηση των όρων του Θεραπευτικού Συμβολαίου και γ) εκπαιδευτική λειτουργία.  Μέρος της θεραπευτικής λειτουργίας αποτελεί το «να συζητούνται  και να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν στη συνέχιση της θεραπείας ασθενών (π.χ. μεταφορά στην Κοινωνική Επανένταξη, σε άλλη δομή του ΟΚΑΝΑ, άλλες εγκεκριμένες θεραπευτικές δομές)».
Το ίδιο το ισχύον πλαίσιο του ΟΚΑΝΑ αναγνωρίζει τη «Διεπιστημονική Ομάδα» ως «το συλλογικό εργαλείο παροχής των ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών της μονάδας», την καθιστά υπεύθυνη για το σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του, ενώ ταυτίζει τη διεπιστημονική ομάδα με το ρόλο του θεραπευτή: «Θεραπευτής είναι όλη η Διεπιστημονική Ομάδα και όλο το θεραπευτικό σύστημα, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία όλων των στοιχείων που το αποτελούν παρέχοντας ισότιμες υπηρεσίες σε όλους τους ασθενείς η θεραπεία των οποίων έτσι δεν περιορίζεται από τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες ενός μόνο ατόμου» (Πλαίσιο Λειτουργίας των Θεραπευτικών Δομών του ΟΚΑΝΑ σ.126-128).
Ακόμα και στην Εγκύκλιο σχετικά με τη «Διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται για τη μετακίνηση θεραπευομένων» (Αρ. πρωτ. 1622/01-09-2015) αναφέρεται ότι για τη μετακίνηση ασθενών από Μονάδα Μεθαδόνης σε Μονάδα Μεθαδόνης στην ίδια πόλη «αποφασίζουν οι υπεύθυνοι σε συνεννόηση μεταξύ τους».
Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση απόφασης της Θεραπευτικής Ομάδας που δεν βρίσκει σύμφωνο τον/την θεραπευόμενο/η εκείνος/η δύναται να απευθυνθεί μέσω της Διεύθυνσης Εφαρμογής Προγραμμάτων στην Επιτροπή Ενστάσεων.
Η Επιστημονική Επιτροπή λοιπόν εύλογα διερωτάται:
-          Ακολουθώντας ποια διαδικασία ο Γενικός Διευθυντής του ΟΚΑΝΑ με απόφαση του ακύρωσε το ρόλο της θεραπευτικής ομάδας και αποφάσισε αντί αυτής; Με βάση ποιο σημείο του Θεραπευτικού Πλαισίου ή του Εσωτερικού Κανονισμού του ΟΚΑΝΑ νομιμοποιείται να παρεμβαίνει στο θεραπευτικό έργο;
-          Με ποια κριτήρια επιστημονικά και θεραπευτικά ο  Γενικός Διευθυντής έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία συνδέεται άμεσα με τη θεραπευτική πορεία της θεραπευομένης;
-          Βασιζόμενος σε ποιες πληροφορίες έλαβε την εν λόγω απόφαση;
-          Και τέλος με ποια επιστημονική ιδιότητα παρεμβαίνει στο θεραπευτικό έργο;
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου Εργαζομένων  θεωρεί την παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή στη θεραπευτική διαδικασία αντιδεοντολογική και την συνακόλουθη δημιουργία κλίματος αμφισημίας και αμφισβήτησης στο εσωτερικό των προγραμμάτων ιδιαίτερα επικίνδυνη όχι μόνο για την ατομική θεραπευτική πορεία συγκεκριμένων ατόμων αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων.

Σχόλια